Política de privacitat

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
ResponsableAnna Capdevila Bach DNI: 43633939H C/ Montgrony, num. 10, bjs, 17500, Ripoll
ContacteTelf: 660939530 info@globalsalut.cat
DPDinfo@dadesegures.com
Finalitat1) Consultes i sol·licituds d’informació de tercers: Donar resposta a la sol·licitud plantejada. 2) Reserva de cita.
Legitimació1) Consultes i sol·licituds d’informació de tercers: Interès legítim d’atenció a l’interessat. 2) Reserva de cita: Interès legítim d’atenció a l’interessat.
ConservacióLa informació demanada de la persona interessada serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AAPP, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el termini esmentat es procedirà a la destrucció de la informació. A la segona capa informativa es detallen els terminis de conservació de la informació en relació a diferents matèries.
Procedència1) Consultes i sol·licituds d’informació de tercers: El mateix interessat o el seu representant legal. 2) Reserva de cita: El mateix interessat o el seu representant legal.
DestinatarisAquestes dades seran tractades per “GlobalSalut”. Compartim les vostres dades amb prestadors de serveis que ens ajuden o donen suport (encarregats del tractament), amb els quals s’ha celebrat el preceptiu contracte en els termes de l’article 28 del RGPD.
Transferències internacionalsNo realitzem transferències internacionals amb les vostres dades.
DretsAccés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades personals, com s’explica al corresponent apartat.
Informació addicionalPodeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el desglossament d’apartats que us presentem a continuació (segona capa informativa).

Informació general

Aquesta Política de Privadesa té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals: el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, (d’ara endavant RGPD); i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD).

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la vostra autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les vostres dades personals, per la qual cosa a continuació, us indiquem tots els detalls del vostre interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les vostres dades i quins són els vostres drets.

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini les finalitats i els mitjans del tractament de dades personals.

Us informem que Anna Capdevila Bach (d’ara endavant “GlobalSalut”) és la titular de la web globalsalut.cat, amb DNI: 43633939H i adreça al C/ Montgrony, num. 10, bjs, 17500, Ripoll. Podeu contactar per correu electrònic a info@globalsalut.cat o bé telefònicament al 660939530.

Les dades personals que se sol·licitin, si s’escau, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular dels mateixos, d’ara endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de manera lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

La persona titular de les dades serà informada, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, si aquest fos necessari i conforme als aspectes següents.

Finalitat. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

La informació personal que ens faciliti a través dels correus electrònics es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas no es destinarà o utilitzarà per a altres finalitats, ni es lliurarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb els principis del RGPD 679/2016 i la L.O. 3/2018. Per complir les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per protegir les dades personals que ens facilitin, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

A continuació, detallem els usos i finalitats previstes:

1) Consultes i sol·licituds d’informació de tercers: Donar resposta a la sol·licitud plantejada.

2) Reserva de cita.

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La recollida i el tractament de les vostres dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

1) Consultes i sol·licituds d’informació de tercers: Interès legítim d’atenció a l’interessat.

2) Reserva de cita: Interès legítim d’atenció a l’interessat.

Conservació. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Utilitzem les vostres dades durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats indicades anteriorment. A continuació, us detallem el temps que conservem les dades.

A títol informatiu es recullen els terminis de conservació de la informació en relació amb diferents matèries:

DOCUMENTTERMINIREF.  LEGAL
Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social4 anysArticle 21 del Real Decreto Legislatiu 5/2000, de 4 de agosto, por el que s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sanciones en l’Ordre Social
Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils6 anysArt. 30 Codi de Comerç
Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals4 anysArticles 66 a 70 Llei General Tributaria
Dades per l’enviament d’informació sobre serveisMentre l’interessat no sol·liciti la  supressióNo aplicable
Dades de persones que han contactatMentre no sol·liciti la supressióNo aplicable
Històries Clíniques15 anysLleu 16/2010, de 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000 sobre els drets d’informació relatius a la salut, l’autonomia del pacient i la documentació clínica

Procedència. Com hem obtingut les vostres dades?

Visitar la web de “GlobalSalut” no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

“GlobalSalut” prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

A continuació, us indiquem la procedència de les dades:

1) Consultes i sol·licituds d’informació de tercers: El mateix interessat o el seu representant legal.

2) Reserva de cita: El mateix interessat o el seu representant legal.

Mesures de seguretat. Què fem per protegir les vostres dades?

“GlobalSalut” adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privadesa de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

Entre altres, destaquen les mesures següents:

· Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

· Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

· Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.

· Seudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Aquestes dades seran tractades per “GlobalSalut”. Compartim les vostres dades amb prestadors de serveis que ens ajuden o donen suport (encarregats del tractament), amb els quals s’ha celebrat el preceptiu contracte en els termes de l’article 28 del RGPD.

No realitzem transferències internacionals amb les vostres dades personals.

Drets. Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

La normativa vigent de protecció de dades us empara en una sèrie de drets en relació amb l’ús que donem a les vostres dades personals. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser exercits pel titular de les dades, amb la comprovació prèvia de la seva identitat.

A continuació, us indiquem quins són els drets que us assisteixen:

· Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals

· Sol·licitar la rectificació de les vostres dades

· Sol·licitar la supressió o eliminació de les vostres dades (dret a «l’oblit»)

· Limitar o oposar-se a l’ús que donem a les vostres dades

· Dret a la portabilitat de les vostres dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.

· Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment

· Dret a presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant de l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com podeu exercir els vostres drets?

Per a l’exercici dels vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del vostre consentiment, podeu fer-ho de la manera següent:

Presencialment o per correu electrònic a:

Anna Capdevila Bach

DNI: 43633939H

info@globalsalut.cat

A més dels drets que us assisteixen, si creieu que les vostres dades no s’estan demanant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, podreu realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte de les quals indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C/ Jorge Juan, 6. 28001, Madrid.

Email: info@agpd.es

Telèfon: 912663517

Web: https://www.agpd.es

Consentiment i acceptació

L’acceptació del present document indica que vostè entén i accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat pel que autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes.

Centre de Fisioteràpia de Ripoll